دوازدهمین آزمون جامع انجمن هومیوپاتی ایران RIHA

دوازدهمین آزمون جامع انجمن هوميوپاتی ایران - RIHA

دوازدهمین آزمون جامع انجمن هوميوپاتي ایران روز جمعه مورخ هفتم آبانماه ۱۳۹۵ برگزار می شود. کلیه اعضا رسمی و افتخاری انجمن هومیوپاتی، میتوانند در این آزمون شرکت نمایند.

مدارک مورد نياز:

الف) فيش بانکي به مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال به شماره حساب ۰۱۰۶۸۶۱۴۹۸۰۰۲ سیبا بانک ملی شعبه اسکان به نام انجمن هومیوپاتی ایران
یا شماره کارت
6037991899703262
بنام انجمن هومیوپاتی

 

ب) کپی کارت عضویت رسمی یا افتخاری انجمن هومیوپاتی ایران

ج ) تسویه حساب حق عضویت تا سال ۹۵

. مهلت ثبت نام تا 31 شهریور

 

اطلاعات بیشتر