سمینار انجمن هومیوپاتی خراسان

سمینار انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان در تاریخ جمعه 29 مرداد ماه در محل دفتر انجمن مشهد واقع در بولوار هاشمیه تشکیل خواهد شد.