کارگاه تجزیه و تحلیل میازماتیک (قسمت دوم)

کارگاه تجزیه و تحلیل میازماتیک (قسمت دوم) روز جمعه 30 خرداد در محل دفتر انجمن مشهد برگزار شد. در این کارگاه که با تدریس دکتر جعفر سعیدی اجرا شد در ادامه ی بحث میازم های هانه منی ،میازم سایکوز مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. با توجه به تقاضای شرکت کنندگان ادامه بحث میازم ها در کارگاه های بعدی بررسی خواهد شد.

.

.

کارگاه تجزیه و تحلیل میازماتیک (قسمت دوم)