سمینار ماهیانه انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان

سمینار ماهیانه انجمن در روز جمعه 4 بهمن ساعت 8:30 صبح در محل دفتر انجمن در مشهد تشکیل خواهد شد.

سخنرانان دکتر سعید توکلی ،دکتر جعفر سعیدی و دکتر ابراهیمی خواهند بود. ضمناً تاریخ کارگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.