انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان برگزار می کند

دوره آموزشی هومیوپاتی جامع (2ساله) و کوتاه مدت (6ماهه) 

در دو گروه پزشکان و غیر پزشکان 

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می شود.