اولین جلسه ماهیانه فروردین ماه 1392

اولین جلسه انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان در 23 فروردین 1392 در دفتر انجمن واقع در:مشهد بلوار هاشمیه،هاشمیه 32 پلاک 55/1 از ساعت 8/5 تا 12/5 تشکیل میشود.از کلیه هومیوپاتهای خراسان جهت شرکت در جلسه و دیدار بهاری دعوت میشود.