گزارش سمینار دی ماه

سمینار دی ماه انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان در تاریخ 29 دی ماه در دفتر انجمن تشکیل شد . در ابتدای این برنامه دکتر قاسمی به ادامه مبحث پژوهش در هومیوپاتی پرداختند و سلسله درس های متدولوژی تحقیق را ادامه دادند . 

سخنران دوم دکتر امیر رضا حاجیان (مسئول سمینار های ماهیانه) بودند که به بحث LM Potency پرداختند و چگونگی رسیدن هانه من به پوتنس LM و روش های مختلف تجویز را شرح دادند .

سومین سخنران دکتر ابوالفضل حسینی بودند که در مورد مبحث "قهوه در هومیوپاتی" مطالبی را ایراد کردند . ایشان با اشاره به مقاله ی قهوه ی هانه من در 1803 به نظرات مختلف در باب قهوه و تاثیر آن بر بیمار و داروهای هومیوپاتی پرداختند .

سخنران آخر خانم دکتر فاطمه ابراهیمی ثانی بودند که در ادامه بحث های متدولوژی به موضوع تاتوپاتی پرداختند . در این سخنرانی درباره ی تاتوپاتی و اینکه در چه زمانی می توان از این روش استفاده کرد توضیحاتی دادند . همچنین نسبت به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در سرماخوردگی ها و بیماری های ویروسی و تب های با علت ناشناخته هشدار دادند .

جلسه که از ساعت 8:30 صبح شروع شده بود در ساعت 13 خاتمه یافت .