سمینار های آشنایی با هومیوپاتی

برگزاری دو سمینار آشنایی با هومیوپاتی در سازمان نظام پزشکی مشهد 
در تاریخ جمعه 8 و 15 دی 
در این سمینار ها که توسط نمایندگی انجمن هومیوپاتی برگزار شد جمعی از پزشکان عمومی و متخصص خراسان حضور یافتند . سخنرانان برنامه دکتر سعیدی ، دکتر قاسمی و دکتر ابراهیمی بودند.

ابتدا دکتر سعیدی درباره جایگاه هومیوپاتی در طب و مبانی پیدایش هومیوپاتی سخنانی ایراد کردند . سپس دکتر قاسمی درباره پژوهش در هومیوپاتی با ارائه یک مورد پژوهش در مورد درمان شکستگی استخوان با داروهای هومیوپاتی در مقایسه با داروهای طب رایج سخنرانی کردند .
در پایان خانم دکتر ابراهیمی درباره ضرورت رویکرد به هومیوپاتی و تاریخچه ی مختصر هومیوپاتی در ایران از ابتدا تا شکل گیری انجمن هومیوپاتی ایران سخنانی ایراد کردند و در انتها به پرسش های حاضرین پاسخ دادند .
قابل ذکر است که این سمینار ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر جامعه پزشکی با هومیوپاتی ادامه خواهد یافت .