سمینار انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان

با سلام...
سمینار انجمن هومیوپاتی شاخه خراسان در تاریخ جمعه 29 مردادماه ساعت 8.30در محل دفتر انجمن مشهد واقع در بولوار هاشمیه تشکیل خواهد شد
سخنرانان : دکتر جعفرسعیدی دکترابوالفضل حسینی ،دکتر حاجیان و دکتر ابراهیمی
مباحث :نگاهی به رپرتوری ویروزوم ،معرفی کتاب تیپولوژی هومیوپاتی ،اپروچ به کولیت ،نگاهی به کانی ها ...