نشست مشترک روسای انجمن های علمی جامعه پزشکی و هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد

سومین نشست روسای انجمن های مشهد و هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در ماه جاری ، با حضور نماینده انجمن هومیوپاتی ( دکتر ابراهیمی ) روز پنج شنبه 30 خرداد ساعت 11 صبح در محل سازمان نظام پزشکی مشهد تشکیل شد.

در این نشست در ادامه ی بررسی آئین نامه داخلی جلسات انجمن ها و سازمان، این آئین نامه پس از بررسی و اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید. رئیس این جلسات نماینده سازمان در جلسه جناب آقای دکتر ضیاء الدین حقی برای مدت چهار سال می باشند.

بنابرنظر اعضاء ، ناظم جلسه چرخشی و از بین اعضاء خواهد بود. در ادامه راجع به تعرفه ها بحث و تبادل نظر شد و قرار شد اقداماتی در جهت بازگرداندن حق تعیین تعرفه ها به سازمان نظام پزشکی (مانند تمام صنوف دیگر) انجام شود.

بنابر نظر اکثریت حاضرین ، جلسات ماهی یکبار برگزار خواهد شد. جلسه آینده با دعوت یکی از نمایندگان مجلس در تاریخ 92/4/27 تشکیل خواهد شد.