سمینار ماهیانه اردیبهشت

سمینار ماهیانه انجمن در تاریخ 92/2/27 در محل دفتر انجمن تشکیل شد.

 

سخنرانان این جلسه آقایان دکتر سعیدی ، دکتر احراری و خانم دکتر ابراهیمی بودند. ابتدا آقای دکتر جعفر سعیدی درباره ی سیستیت ، انواع آن و درمان آن سخنرانی کردند. سپس آقای دکتر احراری درباره MIT مطالبی را ارائه نمودند. در پایان خانم دکتر ابراهیمی پیرامون مسائل انجمن و اعضا و جلسات سازمان نظام پزشکی سخنانی ایراد کردند.

تاریخ جلسه بعدی 31 خرداد و با رویکرد آلرژی های فصلی - تنفسی تعیین شد.