چهل نكته در درمان بيماري هاي مزمن

دكتر اردوان شهردار

برگردان فارسي : دكتر فاطمه ابراهيمي ثاني

ابتدا مقالات قبلي من "قوانين اصلي در درمان بيماري هاي مزمن 1،2و3 "را بخوانيد.

1.معناي مجموعه علائم "Totality of symptoms" اين نيست كه همه علائم و نشانه هايي را كه در بيمار وجود دارد ، در نظر بگيريم . بايد آن چيزي را كه هدف درمان است در بيمار پيدا كنيم."What is to be cured?"

2.در بيماري هاي مزمني كه مرتبط با خطا هاي رژيم غذايي و شيوه هاي زندگي نيستند ، هدف درمان علت ريشه اي زيريني است كه معمولاً يك بيماري عفوني (ميازم) در شكل ثانويه و غير مسري اش مي باشد.

3.يافتن اين ميازم زيرين هميشه آسان نيست.

4.تصوير واقعي ميازم زيرين توسط مكانيزم هاي دفاعي ذهني و فيزيكي پوشيده شده است و بيشتر بيماران فقط همين مكانيسم هاي دفاعي را نشان مي دهند.

5.در بعضي بيماران كه ميازم در مرحله پنهان خود (Latent) است ، مشكل كمبود علايم وجود دارد.

6.اما هنوز راه هايي براي يافتن كيفيت ميازم زيرين وجود دارد.

7.در بيماراني كه بيماري مزمن بعد از يك عفونت ابتدايي مشخص تشكيل شده است ، رمدي بايد براساس عفونت ابتدايي انتخاب شود.

8.وقتي كه تصوير وضعيت عفوني ابتدايي مبهم است يا بيمار كاملاً آن را به خاطر نمي آورد

بايد علائم ديناميك موجود در بيمار را به علائم مرحله ابتدايي اضافه كنيد تا تصوير كامل شود.

9.از ميان علائم ديناميك فعلي بيمار ، آن هايي مي توانند به علائم مرحله ابتدايي اضافه شوند كه كيفيت آن ها (چگونگي و مداليته) در تناقض با وضعيت عفوني اوليه نباشد.

10.هوشيار باشيد كه علائم ديناميك بيمار را با آن نشانه هايي كه مربوط به مكانيزم هاي دفاعي است اشتباه نكنيد.

11.بيماري هاي اسپوراديك و شعله وري هاي حاد نيز اشاره به وضعيت عفوني اوليه دارند ، به منظور كامل كردن تصوير شما مي توانيد اين نشانه ها را نيز به نشانه هاي عفونت ابتدايي اضافه كنيد.

12.شعله وري هاي ارزشمند آن هايي هستند كه نسبت به مرحله عفوني ابتدايي كيفيت پايدار تري دارند . وقتي كه قدرت و تظاهرات شعله وري ها تشديد مي شود و به عنوان يك شعله وري حاد يك سويه (One-Sided) مطرح مي شوند ، ارزش خود را از دست مي دهند.

13.اما يك مشاهده گر خوب هنوز مي تواند اجزاي ارزشمندي را در شعله وري هاي يك سويه (One-Sided) پيدا كند تا بتواند به تصوير اضافه كند و آن را كامل كند.

14.اگر شما به كيفيت عفونت ابتدايي از طريق اپيدميك پي برديد و در طبقه بندي كلاسيك قرار گرفت ، مي توانيد از دانش تان در بيماري هاي طبيعي براي انتخاب مشابه كمك بگيريد.

15.در بعضي از بيماران عفونت اوليه در نسل قبل بوده و بيمار از نشانه هاي مربوط به مرحله ثانويه يا پنهان بيماري است كه رنج مي برد.

16.در اين بيماران ، پدر و مادر ، خواهر و برادران را بخواهيد.

پيدا كردن عفونت ابتدايي در خانواده به شما در كامل كردن تصوير كمك خواهد كرد.

17.در چنين بيماراني ، دوباره بايد دستورالعمل فوق درگروه به كار رود و هر يك از اجزاء بعنوان يك بيمار ملاحظه شوند.

18.دانش تظاهرات ثانويه و پنهان عفونت ها به ما كمك مي كند كه عفونت هاي احتمالي را حدس بزنيم و معيار هاي اپيدميكي كه در شماره 15 يادآوري شد را به كار بريم.

19.اگر وضعيت عفوني اوليه در والدين هم پيدا نشد ، شما بايد اطلاعات با ارزش بيمار (تصوير ديناميك فعلي ، شعله وري ها ارزشمند) را به علائم مربوط به تصوير اوليه ميازم زيرين احتمالي اضافه كنيد يا از شبيه ترين رمدي در ليست آنتي ميازماتيك ها استفاده كنيد.

20.اگر مي خواهيد ميازم زيرين را با اضافه كردن نشانه ها به موارد ذكر شده در شماره 19 پيدا كنيد ، بايد با تظاهرات ثانويه و پنهان (Latent) ميازم هاي شناخته شده آشنا باشيد.

21.به صورت مرسوم ، شما مي توانيد اين دانش را به وسيله ي دانستن تظاهرات ثانويه و پنهان سورا ، سايكوز و سيفيليس بدست آوريد.

(استفاده از رمدي آنتي سوريك ، آنتي سايكوتيك و آنتي سيفايليتيك)

22.مطالعات ميازماتيك اخير ، اطلاعات جديدي درباره ي علائم ثانويه و پنهان بيماري هاي عفوني (نظير بيماري هاي عفوني مربوط به EBV ، CMV ، HPV ، vzv, HSV1, HSV2) به دانش ما اضافه كرده اند ، بنابراين شما مي توانيد اين ليست هاي آنتي ميازماتيك به روز شده را به كار ببريد.

23.در بيماري هاي مزمن هميشه در يك زمان يك ميازم فعال است (چندين ميازم ممكن است مخفي باشند)

24.شما بايد درمان را با ميازم فعالي كه خودش را با علائم ديناميك فعال در بيمار نشان مي دهد ، شروع كنيد.ميازم بعدي اگر حضور داشته باشد ، خودش را بعداً نشان خواهد داد.

25.بايد در جمع آوري تظاهرات پراكنده ميازم زيرين دقيق باشيد تا بتوانيد تصوير معنا داري را تشكيل دهيد.

26.بعضي از قطعات پازل ، ممكن است متعلق به ميازم ديگري باشد.اگر شما با دقت كيفيت قطعات را ملاحظه كنيد اشتباه نخواهيد كرد.

27.تظاهرات پراكنده ميازم زيرين شبيه خطوط موسيقي و تغييرات تم اصلي آن است جمع اين هاست كه هارموني ايجاد مي كند.

28.تصوير بيماري مزمن چيزي نيست مگر يك تصوير نسبي و تحريف شده بيماري عفوني

29.اگر شما بتوانيد اين تصوير خالص را زير همه علائم مربوط به مكانيسم هاي دفاعي ، عوارض دارويي و... را ببينيد ، بايد رمدي مشابه (Similimum) را براساس اين تصوير انتخاب كنيد.

30.اگر نتوانستيد اين تصوير واقعي را مشاهده كنيد ، بايد وضعيت عفوني ابتدايي را با روش اپيدميك دانش بيماري هاي طبيعي پيدا كنيد.

31.اگر رمدي بر اساس وضعيت عفوني زيرين تجويز نشود ، درمان حقيقي اتفاق نخواهد افتاد و تصوير براي مدتي ممكن است تحريف يا پنهان شود.

32.گاهي بيماري هاي مزمن به دنبال يك تروماي فيزيكي ، احساسي يا ذهني تشكيل شده است.

33.در بيشتر اين وضعيت ها ، بيماري مزمن در حقيقت يك وضعيت سايكوسوماتيك نمي باشد بلكه تظاهرات بيماري عفوني پنهان مزمني است كه فعال شده است.(ميازم)

34.وضعيت حادي كه در اثر تروماي فيزيكي ، احساسي يا ذهني ايجاد مي شود آن ميازم پنهاني را كه اجزاء كيفي مشابه دارد فعال مي كند.

35.به دليل مشابهت ميازم فعال شده ، به خطا تصور مي شود كه علت بنيادي بيماري در طبيعت خود تروماتيك يا سايكولوژيك است است.اين ها در واقع فقط Trigger ها هستند.

36.به علت شباهت وضعيت تروماتيك ذهني يا احساسي حاد با كيفيت ميازم فعال شده ، تجويز بر اساس وضعيت ذهني خالص ممكن است موفق باشد ، اما نه هميشه.

37.از آن جايي كه شخصيت هاي معيّن مستعد ميازم هاي مشخصي مي باشند ، گاهي تصاوير شخصيتي مي تواند به طور غير مستقيم به شما براي انتخاب مشابه كمك كند اما ارزش آن پايين است.

38.بيماري هاي عفوني اسپوراديك حتي آنهايي كه نمي توانند وضعيت مزمن ايجاد كنند مي توانند در پيدا كردن كيفيت ميازم زيرين با ارزش باشند.

علت ,اين واقعيت است كه ارگانيسم مستعد آن عفونت هايي است كه نمود هاي مشابه اي با ميازم زيرين دارند.اما در اين وضعيت ها آناليز بايد با مراقبت زياد انجام شود.

39.فقط بيماري هاي عفوني هم ارز با تظاهرات مزمن بيمار را پيدا كنيد و مشابه را بر طبق وضعيت عفوني انتخاب كنيد و سپس با نتايجي كه به دست مي آوريد متعجب خواهيد شد.

40.تحقيقات ميازماتيك رايج اطلاعات ما را درباره تظاهرات بيماري هاي عفوني طبيعي مزمن توسعه مي دهد.

اطلاعات جديد ميزان موفقيت ما را در درمان بيماري هاي مزمن افزايش مي دهند.