مستندات قانونی

هومیوپاتی بعنوان یک طب مکمل و آلترناتیو با قدمت بیش از 200 سال که در بسیاری از کشورها رایج بوده و در سازمان جهانی بهداشت بعد از طب رایج بعنوان گسترده ترین شیوه درمانی پذیرفته شده است، در ایران از چند دهه قبل مطرح بوده ولی پذیرش و تائید آن توسط وزارت بهداشت و درمان در سال 1374 انجام گردید.

انجمن هومیوپاتی ایران نیز در سال 1381 با تائید وزارت بهداشت و درمان و وزارت کشور تاسیس شد.

 

مستندات قانونی آن در ذیل بیان شده است: