درباره هوميوپاتي

1 . طب هوميوپاتي شاخه اي از طب مكمل مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ايران مي باشد و اجراي رسمي آن بر اساس مصوبات معاونت هاي سلامت و آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي منطبق بر استاندارد هاي انجمن هوميوپاتي ايران است .

2 . هوميوپاتي در بعضي موارد به صورت درمان جايگزيني ، در موارد ديگر به شكل درمان مكمل و در مواردي هم به صورت درمان تسكيني عمل مي كند .

انتخاب شيوه درمان بنابر صلاحديد پزشك هوميوپات و بر اساس عمق و كيفيت بيماري فرد و سطح سلامت بيمار مي باشد .

3 . هوميوپاتي يك روش درماني سيستميك است . معناي درمان سيستميك نزديك تر شدن به تعادل در محور هاي ايمني ، هورموني ، عصبي و روانشناختي (Psycho – Neuro – Endocrino Immune System ) .

از آنجايي كه ايجاد و حفظ اين تعادل به بهبودي بسياري از بيماري ها كمك مي كند ، هدف اصلي درمان در هوميوپاتي معطوف به اين محور مي باشد .

در اين روش بيمار به عنوان يك سيستم با اجزاء روان شناختي ، ذهني و فيزيكي (Mind , Emotion , Physic ) مورد ارزيابي و درمان قرار مي گيرد .

5 . قانون بنيادي در هوميوپاتي" اصل مشابهت" است كه در معناي واژه آن نيز نهفته است . مشابهت به اين معناست كه ماده اي كه بتواند در يك فرد سالم علائمي را ايجاد كند مي تواند در بيمار با همان علائم ، اثر درماني داشته باشد . رِمِدي هاي هوميوپاتي بر اساس پرووينگ در افراد سالم ، طي مراحل خاص ، آزمايش و اثبات شده اند .

مثال ساده آن پياز است كه داروي معروف آن Allium Cepa در درمان آبريزش شفاف بيني ، اشك ريزش ، سوزش چشم و بيني كاربرد دارد .

6 . مفهوم دارو در هوميوپاتي و طب رايج تفاوت دارد . در حقيقت فرآورده هاي درماني هوميوپاتي عملكرد هايي چون واكسن ها ولي نه در معناي واكسن هاي متداول دارند .

اين فرآورده ها كه معمولاً به شكل محلول و به ميزان اندك به بيماران تجويز مي شوند منجر به تحريك محور ايمني ، هورموني ، عصبي ، روانشناختي بيمار شده و به تدريج منجر به ايجاد تعادل در اين محور مي شود .

به دليل مكانيسم تحريكي ، مصرف اين فرآورده ها در مقدار كم و معمولاً بدون تكرار زياد مي باشد .

نوع فرآورده هاي محلول شده بستگي به بيماري و علامت هاي بيمار دارد . به اين معنا كه گرچه ظاهر محلول ها يكسان به نظر مي رسند ولي گرانول محلول شده متفاوت مي باشد .

7 . اثر بخشي هوميوپاتي از طريق پژوهش هاي كلينيكي ، مصرف در دامپزشكي و كشاورزي نشان داده شده است و نتيجه اثرات تلقيني و يا از Placebo Effect نمي باشد .

امروزه با توجه به اثبات هر چه بيشتر ارتباط دروني ذهن و بدن و تاكيد بر روان – تني بودن بسياري از بيماري ها ، ما شاهد گسترش روز افزون پذيرش مفهوم بيماري به عنوان يك كليت و گرايش طب رايج به اين سمت و سو مي باشيم .